Collectie Staats- en Bestuursrecht

Als advocaat of bedrijfsjurist heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. Met de Collectie Staats- en Bestuursrecht speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.

Basis, Compleet en Expert
Deze collectie heeft drie varianten: Basis, Compleet en Expert. Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Wilt u een breed aanbod of verdieping? Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening. Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. Bekijk hieronder welke variant aansluit bij uw werk.

Vrijblijvend kennismaken
Wilt u weten wat de Collectie Staats- en Bestuursrecht voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos een proefabonnement aan.

Deze uitgave raadpleegt u in Navigator, de online informatieportal voor juridische, fiscale en overheidsprofessionals. Met Navigator zoekt u snel en gericht door vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.

Collectie Staats- en Bestuursrecht Basis
€ 107,42 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 1289,00 excl. | € 1405,01 incl. btw

 • AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABKort)
 • Data Juridica (DJ)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht
 • Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht
 • Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
 • Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
 • Tekst & Commentaar Grondwet en Statuut
 • Tekst & Commentaar Openbare orde en veiligheid
Collectie Staats- en Bestuursrecht Compleet
€ 244,09 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 2929,00 excl. | € 3192,61 incl. btw

 • AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABKort)
 • Data Juridica (DJ)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht
 • Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht
 • Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
 • Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
 • Tekst & Commentaar Grondwet en Statuut
 • Tekst & Commentaar Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijk organisatierecht
 • De Gemeentestem (Gst.)
 • De Gemeentewet en haar toepassing (GMT)
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Module Algemeen Bestuursrecht
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
 • Overheid en Aansprakelijkheid (O&A)
 • Tijdschrift voor Constitutioneel Recht
Collectie Staats- en Bestuursrecht Expert
€ 270,42 per maand (excl. btw)

Per jaar: € 3245,00 excl. | € 3537,05 incl. btw

 • AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABKort)
 • Data Juridica (DJ)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht
 • Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht
 • Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
 • Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
 • Tekst & Commentaar Grondwet en Statuut
 • Tekst & Commentaar Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijk organisatierecht
 • De Gemeentestem (Gst.)
 • De Gemeentewet en haar toepassing (GMT)
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Module Algemeen Bestuursrecht
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
 • Overheid en Aansprakelijkheid (O&A)
 • Tijdschrift voor Constitutioneel Recht
 • 25 jaar Awb in eenheid en verscheidenheid
 • 50 vragen over erfpacht
 • AB Klassiek
 • Adviezen over de tussentijdse ontbinding van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 • Advisering in het bestuursrecht
 • Afscheid van de klassieke procedure?
 • Afspraken en aanspraken
 • Algemene beginselen van bestuursrecht
 • Artikel 13b Opiumwet: wegwijs gedogen en handhaven
 • Beginselen in het bestuursrecht en het integriteitsbeginsel
 • Beleid in tekst en context
 • Beschadigd vertrouwen
 • Beslissen op bezwaar
 • Bestuursdwang en dwangsom
 • Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat Band 1
 • Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat Band 2
 • Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat Compleet
 • Bestuursrecht in het echt
 • Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht
 • Bestuursrechtelijke geldschulden
 • Bezield Staatsrecht
 • Billijkheidsuitzonderingen
 • Business Licenses in the Netherlands
 • Codes en convenanten: (zelf) regulering van studentenmigratie naar Europa
 • Constitutionele normen en decentralisatie
 • Constitutionele toetsing door de Raad van State
 • Coulant compenseren?
 • De aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees en Nederlands perspectief
 • De bestuurlijke boete
 • De bestuurlijke organisatie van Nederland
 • De burgerlijke rechter in het publiekrecht
 • De gewone rechter en de bestuursrechtspraak
 • De grondwetsherzieningsprocedure
 • De intrekking van beschikkingen, mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief
 • De Koning en de monarchie
 • De last onder dwangsom
 • De meerwaarde van meervoud
 • De Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië tussen paus en keizer
 • De Nederlandse strafbaarstelling van witwassen
 • De Orde in het bestuursrecht
 • De repressieve samenleving
 • De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland
 • De strijd om schaarse vergunningen
 • De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland
 • De uniforme openbare voorbereidingsprocedure
 • Decentraliseren kan je leren
 • Democratie in relatie tot Recht en Politiek
 • Democratisch manifest
 • Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid
 • Doorwerking van de beginselen van behoorlijke rechtspleging
 • Drie rechters en één norm
 • Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht
 • Experimentele wetgeving
 • Expropriation Law in Europe
 • Financiële controle in het gemeenterecht
 • Foreign terrorist fighters
 • Formeren anno 2017
 • Gedogen door bestuursorganen
 • Gemeenschappelijk recht
 • Gemeenterecht
 • Geschilbeslechting door de bestuursrechter
 • Goed bestuur
 • Goed bestuur in perspectief
 • Handboek onteigening
 • Handboek Recht voor de culturele sector
 • Handhavingsrecht
 • Het budgetrecht van het Nederlandse parlement
 • Het EVRM en het materiële omgevingsrecht
 • Het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht
 • Het juridische begrip van godsdienst
 • Het nationale budgetrecht en Europese integratie
 • Het Nederlandse kiesrecht
 • Het recours objectif, een herwaardering
 • Het schuldige geheugen?
 • Het Statuut voor het Koninkrijk
 • Het verhaal van de rechter
 • Het vertrouwensbeginsel bij de interstatelijke samenwerking in strafzaken
 • Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief? (PDF)
 • Homo Digitalis
 • Honderd jaar AB
 • Hoofdstukken van bestuursrecht - folio-editie
 • Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen
 • Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht
 • Horizontale werking van grondrechten
 • In de regel
 • In het nu...wat worden zal
 • Informatie over de transformatie van Bestuursrecht in praktijk
 • Informatie over de transformatie van Handboeken staats- en bestuursrecht
 • Informatie over de transformatie van Mastermonografieën staats- en bestuursrecht
 • Informatie over de transformatie van Recht en Praktijk - Decentralisatierecht
 • Informatie over de transformatie van Recht en Praktijk - Staats- en bestuursrech
 • Instituten van de staat
 • Internationaal recht en cannabis
 • Internationaal recht en cannabis II
 • Juridische vragen in het sociaal domein
 • Klachtrecht en ombudsman
 • Klare taal
 • Leerstukken van bestuursprocesrecht
 • Leidende motieven bij decentralisatie
 • Literatuur en recht
 • Lokale democratische innovatie
 • Marktwerking in het sociaal domein?
 • Milieuaansprakelijkheid van leidinggevenden
 • Morganatisch burgerschap
 • Naar een Nederlandse political question-doctrine?
 • Naar een weerbare rechtsstaat
 • Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur
 • Nadeelcompensatie op basis van het égalitébeginsel
 • Nederlands waterrecht in Europese context
 • Onafhankelijkheid van de rechter in constitutioneel perspectief
 • Onteigeningsrecht
 • Openbare-orderecht
 • Orde in de openbare orde
 • Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie
 • Parl. Gesch. Herziening Wet RO
 • Politeia
 • Politieke partijen als anomalie van het Nederlandse staatsrecht
 • Politiemensen, officieren en rechters over strafrecht
 • Praktijkboek open overheid
 • Procedurele waarborgen in materiële EVRM-rechten
 • Raad zonder raadgevers?
 • Realistisch revolveren
 • Recht, staat en democratie
 • Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak
 • Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure
 • Rechtsbescherming tegen bestraffing strafrecht en bestuursrecht
 • Rechtsbescherming tegen bestuurshandelen in Nederland, Noorwegen en Zweden
 • Rechtsgevolgen van toetsing van wetgeving
 • Rechtspleging en rechtsbescherming
 • Rechtsvinding op veertien terreinen
 • Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht
 • Regelgeving in Nederland
 • Schets van een Korte Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden
 • Staatssteun in de decentrale praktijk
 • Staatssteun Online
 • State aid in times of crisis
 • Subsidierecht
 • Succesvol decentraliseren? Een vlootschouw van het (decentrale) waterbeheer
 • Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland
 • Toepassing van Europees recht
 • Toetsingsintensiteit
 • Toezicht tegen het licht
 • Totdat het tegendeel is bewezen
 • Transparante en eerlijke verdeling van schaarse besluiten
 • Unierecht in de Nederlandse rechtsorde
 • Verdragenrecht
 • Verhandelbare emissierechten in broeikasgassen
 • Verlofstelsels in strafzaken
 • Vertrouwen in de Omgevingswet
 • Vijf jaar bindend EU-Grondrechtenhandvest
 • Voortgaande heroverweging van uitgangspunten van bestuursprocesrecht
 • Wet bescherming persoonsgegevens in Europees perspectief
 • Wetgeven
 • Wetgevingsarchitectuur van de Omgevingswet
 • Zoeken naar zekerheid
Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen